Tüketici Hakları

Dikkat: Aşağıdaki makalenin tüm hakları saklıdır (© Hukuk Makaleleri/ Tüketicinin Tercih Hakkı -2017). Makale veya

makalenin herhangi bir kısmını herhangi bir iletişim ortamında (internet, basın veya yerel ortamlar) kullanmadan önce

Av. Yusuf Ayık’tan izin almanız önerilir. Aksi durumlar 5846 sayılı Fikir ve San. Es. Kanunu’na muhalefet anlamına gelir.

 

ANASAYFA      AYIPLI MALDA TÜKETICININ TERCIH HAKKI     AYIPLI KONUTTA TÜKETICI HAKLARI     İŞÇİ HAKLARI     İLETİŞİM

 

AYIPLI MAL DAVALARI

İLE İLGİLİ ÖRNEK

YARGITAY KARARLARI:

İlk arızada ayıplı malı iade ile ödediği paranın tahsilini isteyen davacının talebi haklıdır:

 

ÖZET : Davacının, davalı otomotiv şirketinden satın aldığı otomobilin kısa süre içinde arızalandığını bildirip ödediği bedelin iadesini istemesi ancak davalı tarafından reddedilmesi üzerine gönderdiği ihtarnamenin de kabul edilmemesi sebebiyle aracın iadesi ile ödediği paranın tahsiline karar verilmesini talep ettiği davada, davacının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine dayanarak, ayıplı çıkan araç ile ilgili tercih hakkını baştan itibaren aracın iadesi ve ödediği paranın tahsili yönünde kullanması karşısında, mahkemece, davacının talebine uygun olarak karar verilmesi gerekir. Tamamı için tıklayınız >>

 

 

Satılan malın ayıbı tüketiciden ağır kusur veya hile ile gizlenmişse iade veya değişim 2 yıllık zamanaşımına tabi değildir:

 

ÖZET : Tüketici yasası ile Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Satıcının ayıba karşı sorumlu tutulanların daha uzun bir garanti süresi vermemesi/daha uzun bir süre sorumluluk üstlenmemeleri halinde ayıplı maldan doğan davaların/sorumluluğun ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, ancak, satılan malın ayıbı tüketiciden satıcının hile ile/ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse 2 yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamayacağı, hükmü yer almaktadır. Tamamı için tıklayınız >>

 

 

 

 

 ÖZET: Davacı, davalıdan nisan 2002 tarihinde satın aldığı peugoet araçla oğlunun 9.6.2002 tarihinde trafik kazası geçirdiğini, kaza sırasında kullanma klavuzunda vaad edilen güvenlik sisteminin çalışmadığını, aracın tamiri için 10.6.2002 tarihinde davalıya teslim edilmesine rağmen aracın henüz tamir edilmediğini ve yeni araç da tahsis edilmediğini ayıplı araç satışının söz konusu olduğunu ileri sürerek yaralanma sebebiyle 1.000.000.000 TL’nin ve tamir süresince araç kirası olarak ödenen 2.950.000.000 TL.nın faiz ile davalıdan… Tamamı için tıklayınız >>

 

 

 

 

 

Örnek Karar 1

 

Örnek Karar 2

 

Örnek Karar 3

 

Örnek Karar 4

 

Örnek Karar 5

 

Örnek Karar 6

 

Örnek Karar 7

 

Örnek Karar 8

 

 

 

 Tüketici Hakları ile ilgili makalemiz>>

 

AYIPLI MAL (araba-otomobil) DAVALARI İLE İLGİLİ

BAZI TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARLARI

(Mahkeme Kararları makalemizin özünü oluşturan ayıplı malın iadesi ve ödenen satış bedelinin tahsili ile ayıplı malın ayıptan ari misli ile değişimi ile sözleşmenin feshi ve satış bedelinin tahsili ile ilgilidir. Tüketici hukuku alanında yapılacak olan çalışmalar için örmek olarak verilmiştir. )

 

 

 

 

 

 

                 T.C.

            İSTANBUL

2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

 

 

 

            Davacı tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan ayıplı mal davası ile ilgili olarak mahkememizce yapılan açık yargılaması sonucunda dosya incelendi.

             GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava  dilekçesinde; Müvekkilinin  2006 model ….. 1.5 VGT HY KLM marka ve model  hususu aracı  13/12/2005 tarihli fatura ile satın aldığını  ve aracın  34 .. ….  plaka ile trafiğe müvekkili adına kaydının yapıldığını,  ………

Davalı …. Motorlu Araçlar İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş.   Satıcı sıfatıyla, diğer davalı …. Otomotic San. Ve Tic. A.Ş. ise ithalatçı olarak tüketiciye karşı ayıplı maldan müşterek müteselsilen sorumludur.(4077 sayılı yasanın 4. madde,  3 ve 4. fıkraları)

Tüm dosya kapsamı ve bilirkişi raporları nazara alındığında, davalı …. Motorlu Araçlar İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. ‘nden   13/12/2005 tarihinde satın alınan diğer  davalı  …. Otomotic San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin ithalatçı olduğu  dava konusu araç 10/05/2008 – 21/06/2008  - 12/07/2008  - 29/11/2008  - 04/04/2009 – 25/04/2009 – 29/04/2009 – 05/06/2009 – 11/07/2009 – 12/10/2009 - 10/11/2009  -12/12/2009  ve 19/12/2009 tarihlerinde  çeşitli şikayetlerle yetliki servise başvurulduğu  ve yapılan bilirkişi incelemesi sırasında da  aracın su alması  probleminin giderilemediği anlaşılmakla davanın kabulüne  ve ayıplı olduğu anlaşılan dava konusu  34 ..  ….  plakalı D4 FA5U745791 motor nolu  aracın davalılara iadesine ve davaının araç için ödediği  21.662,44 TL’den araç davacı kullanımında iken kullanıcı kusuruyla oluşan trafik kazası nedeniyle oluşan hasardaki  değer kaybı  olarak bilirkişilerce belirlenen  1.000 TL ‘nin mahsubuyla  20.662,44 TL ‘nin ayıplı aracın davalılara teslim tarihinden itibaren hesaplanacak  olan değişken oranlardaki  reeskont faiziyle davalılardan müşterek müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

                         

 

                Katip 99644                                                            Hakim 29881

 

                            T.C.

                      İSTANBUL

            4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

Mahkememizde görülmekte bulunan Ayıplı Mal - Bedel İadesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Mahkememizce oluş ve delillere uygun bilirkişi raporuna itibar edilmiş, davalı vekilinin bilirkişi raporuna yönelik soyut ve dayanaksız itirazları red edilmiştir.

4822 sayılı yasayla değişik 4077 sayılı yasanın 4.maddesinde “ ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma klavuzunda yada reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standartından , teknik  düzenlemesinde tesbit edilen nitelik veya niteliği  etkileyen niceliğine aykırı olan yada tahsis veya kullanım amacı bakımından değerinin veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi , hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı mal olarak kabul edilir. Tüketici  malın teblimi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda bedel iadesinde içen sözleşmeden dömme , malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi yada ücretsiz onarım isteme hakkına sahiptir. Satıcı Tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür”.............denilmekte, aynı yasanın 13. maddesinde “ tüketici onarım hakkını kullanmışsa garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması nedeniyle maldan yararlananamamanın süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde 4. maddede yer alan secimlik haklarını kullanabilir , satıcı bu talebi red edemez. Tüketicinin bu talebeninin yerine getirilmemesi durumunda satıcı , bayii, acenta , imalatcı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur .........” hükmü mevcuttur. Yine Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından 4077 sayılı yasanın 13. ve 31. maddesindeki düzenlemeler doğrultusunda garanti belgesi uygulama esaslarına dair yönetmelik çıkarılmış ve 14.6.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 14. maddesine tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren  belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya  farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması tamiri için , azamı süresinin aşılması, firmanın servis istayonunun , servis istayonunun mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı, bayii, acentesi ,temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı- üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulumadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir..............” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Yine yönetmeliğin 6. maddesinde malın azami tamir süresi 30 gün olarak belirlenmiştir.

Davanın kabulü ile dava konusu 34 … .. Plaka sayılı .. …… marka 1.6 FSİ Comfortline tipi 2008 model aracın ayıplı olduğunun tespitine, ayıplı malın davacı tarafından davalı satıcıya iadesine, davacının ayıplı mala ödediği 49.606,29 TL nin aracın iade tarihinden itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak işlemiş faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar vermk gerekmiştir.

 

                        Katip                                                              Hakim

Yukarıdaki mahkeme kararı aşağıdaki Yargıtay İlamı ile onananarak kesinleşmiştir. 

            T.C.

     YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO        : 2010/16630

KARAR NO   : 2011/6312                  Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

 

MAHKEMESİ : İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi

TARİHİ           : 27/07/2010

NUMARASI    : 2010/203-2010/563

DAVACI         : Namık Eren  vekili avukat Yusuf  Ayık

DAVALI         : 1-……. Otomotiv  Gayrimenkul Alım Satım  İnş. Müt. San.  ve  Tic. Ltd. Şti.

                       2-…. Otomotiv   Servis  ve  Tic. A.Ş.  vekili avukat …

 

 

 

        Taraflar arasındaki ayıplı mal, bedel iadesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne  yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

                                                          K A R A R

        Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan her iki tarafın bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 2.214.60 TL. kalan harcın davalıya yükletilmesine,  20.4.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.                           Üye                     Üye                        Üye                   Üye  

F.E.Kabasakal               M.A.Esmer            M.K.Tunç              C.İlgün                  A.S.Erkuş  

 

 

Davalı   :                                                                               Davacı:

73.90   TL T.B.H                                                                    (Muaf)

2.964.60 TL O.H.                  

750.00 TL P.H.                        

2.214.60  TL Kalan               

 

 

Okundu                                                                                                         AY

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

 

 

 

T.C.

İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

 Karar Özeti:

Davacılar vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan ayıplı mal davasının yapılan açık yargılama sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkillerinin 14.12.2005 tarihli fatura ile 2006 model ……………….. marka ve model, duman grisi, ……………… üretim nolu, …………………….. şasi nolu, ……………….. motor nolu, ……………… plaka no’lu otomobili satın aldığını, müvekkilinin aracı kaportasında bulunan ve tavan, arka kısım, kaput ve diğer muhtelif yerlerinde  ortaya çıkan çok sayıda kabarıklık ve lekelenmelerin oluştuğunu, direksiyon milli ve direksiyon kolunda yoğun paslanma olduğunu ve direksiyonda anormal seslerin oluştuğunu, müvekkilinin bu arızaları sürekli davalı firmaya bildirdiğini, davalı firmanın aracı incelediğini ve arızaları kendisinin de  tespit ettiğini, davalı firmanın arızaları tespit etmesine rağmen aracı yenisi ile değiştirilmesini kabul etmediğini bunun yerine sürekli onarım teklif ettiğini,ancak müvekkilinin aracı yeni ile değiştirilmesini talep ettiğini, bu nedenle Tüketici Sorunları İI Hakem Heyetine başvuruda bulunduğunu,il hakem heyetince bilirkişi incelemesinin yaptırıldığını ve incele sonucunda aracın ayıplı olduğunun ortaya çıktığını, il hakem heyetince aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi yönünde karar verildiğini beyanla ayıplı ………………. model otomobilin ayıptan ari 0 km yenisi ile değiştirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; dava konusu olayda davacının iddia ettiği şekilde boya probleminin satım alım sırasında mevcut olmadığını, davacının imzaladığı teslim ve tesellüm tutanağından açıkça anlaşıldığını, araçta iddia olunan hususların 0 km satın alınmış bir araç için mümkün görülen hususlar olmadığını, araçta iddia edilen lekeler mevcut ise davacının aracını satın alırken bu lekeleri fark edememiş olmasının mümkün olmadığını, bu nedenle davacının araçta üretim kaynaklı bir ayıbın bulunduğu yönündeki iddiasını kanıtlayamadığını, araçta sonradan dış etken kaynaklı sebeplerden oluşabileceğini beyanla davının reddine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacı yana yükletilmesine karara verilmesini talep etmiştir.

Tüketici Sorunları İI Hakem Heyeti Başkanlığına ait ilgili dosya örneği mahkememizce getirtilmiştir. Hakem Heyetince 26.06.2006 tarih ve ………………….. sayılı kararda ‘’…4822 Sayılı ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin korunması Hakkında kanun’un 4. maddesi gereği ;Tüketici sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 19.maddesi uyarınca; fotokopisi ekli-bilirkişi raporunun incelenmesinden; şikayet konusu aracın ayıplı olduğunun tespitine; tüketicinin talebinin kabulüne, tüketicinin talebi doğrultusunda aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi…’’

Yönünde karar verildiği görülmüştür.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Bilirkişi raporuyla da belirlendiği üzere araçtaki boya kusuru ve direksiyondaki korozyon ve direksiyondan ses gelme problemi araçta halen mevcut olup kullanıcı hatası olmayan bu durum araçtaki gizli ayıptır ve davacı tüketici aracın değiştirilmesi talebinde haklıdır. Bu nedenle davanın kabulüne karara vermek gerekmiştir.

*Bu mahkeme Kararı Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nce onanarak kesinleşmiştir.

 

 

 

 

 

                  T.C

                TARSUS

ASLİYE (2) HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATI İLE)

Türk Milleti Adına

GEREKÇELİ  KARAR

         Yukarıda tarafları ve konusu belirtilen dava ile ilgili olarak 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9.maddesi gereğince Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkememizce yapılan açık yargılama neticesinde aşağıda gerekçesi  yazılı hükme ulaşılmıştır.

DELİLLER   : İddia,savunma,taraf tanıkları,bilirkişi incelemesi ve raporları ile dosyadaki bilgi ve belgeler.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

         İddia savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamından oluşan vicdani kanaate göre taraflarını delillerini sunmaları için imkan tanınmış, sunulan deliller toplanarak duruşmada incelenmiştir.

         Dosyaya sunulan Fatura servis fişleri ile tüm bilgi ve belgelerden davacının 02.12.2005 tarihinde 43.856,30.-Euro karşılığında (70.183,24.-YTL) bedelle 2006 model … 316İ Sedan Marka 33 .. … plaka sayılı aracı davalı şirketin Tarsus şubesinden aldığı anlaşılmıştır.

         Dinlenen davacı tanıkları ayrı ayrı alınan beyanlarında davacıya ait aracın sık sık arıza yaptığını, davacının defalarca servise teslim ettiğini, buna rağmen arızanın giderilemediğini, aracın direksiyon yağ pompasından gürültü geldiğini, aracın lastiğinin değiştiğini, ayrıca servis müdürünün de araç tamir edilmediği halde 30 günlük tamir süresini geçirmemek için formaliteden aracın tamir edildiğine dair evrak düzenlediğini beyan etmişlerdir.

         Manevi tazminat talebi feragat nedeni ile reddedilmiştir.

         Araç lastik bedelinden dolayı açılan dava ise davacı tarafın lastiği değiştirdiğini iddia ettiği 11.09.2007 tarihinde herhangi bir tespit yaptırmaması, dosya içerisinde bulunan teknik bilirkişi Münir Aksungur tarafından verilen raporlardan 22.12.2008 tarihli rapordan lastiğin 1 defa patladığında ne kadar kullandığını bilmenin mümkün olmadığı ve tamiri yapılmaksızın değişmesi gerektiği bildirildiğinden hayatın olağan akışına göre bir aracın lastiğinin 0 dahi olsa patlama ihtimalinin bulunduğu, buradan da davacının lastiğinin patlaması nedeni ile de lastiğinin özelliğinin kaybetme ihtimali bulunduğundan lastik bedeli yönünden davalının sorumluluğu ispatlanamadığından lastik bedeline ilişkin dava reddedilmiştir.

         Alınan bilirkişi raporu ile örtüşen dosya kapsamından davaya konu aracın ayıplı bir araç  olduğu anlaşılmıştır.

         Davalı taraf hak düşürücü süre geçtiği itirazında bulunmuş ise de faturanın 02.12.2005 tarihinde tanzim edildiği, davanın ise 25.09.2007 tarihinde açıldığı, kaldı ki davacı tarafından Tarsus 3.Noterliğinin 28.08.2007 tarih 4821 nolu ihtarnamesi ile davacı taraf malın ayıplı olduğuna ilişkin davalı tarafa ihtar çektiği anlaşıldığından davalının bu yöndeki itirazları reddedilmiştir.

 

 

         Talep doğrultusunda kabul edilen alacağa dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmıştır.

         Lastik bedeli ile manevi tazminat talebi reddedildiğinden bu nedenle yapılan masraflar davacı üzerinde bırakılmış, kabul edilen hususlarda yapılan masraflar ise davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Kendisini vekil ile temsil eden taraflar lehine kabul red durumuna göre vekalet ücretine hükmedilmiştir.

         Aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM                                                                 : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

         1-DAVANIN KISMEN KABULÜ İLE;
- KESİNLEŞME ŞERHİ -

 

                  Mahkememizden verilen işbu karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ve Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 10.12.2009 gün ve 2009/11072-14546 E.K. sayılı ilamı ile Onanmasına karar verilmiş, mahkememiz kararı tashihi karar edilmekle Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 23.06.2010 gün ve 2010/3085-9216 E.K. sayılı ilamı ile Karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiş olup, mahkememiz kararı  23/06/2010 tarihinde kesinleşmiştir. 16/09/2010

 

   Katip96706                                                       Hakim 39619

   

 

 

 

                T.C.

            İSTANBUL

4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO        : 2009/816 Esas

KARAR NO    : 2009/636

HAKİM           :

KATİP             :

 

DAVACI         : … … 

VEKİLİ           :

DAVALI         : 1- ….. OTOMOTİV TİC AŞ -

VEKİLİ           : Av.

DAVALI         : 2- …. OTOMOBİL FABRİKASI AŞ - İSTANBUL

VEKİLİ           :

DAVA : Ayıplı Mal

DAVA TARİHİ           : 05/05/2009

KARAR TARİHİ        : 29/12/2009

Mahkememizde görülmekte bulunan ayıplı mal davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Araçtaki ayıbın sorumlusu satıcı, ithalatcı ve üretici firmalardır olayda 4077 sayılı yasanın 13. ve buna dayanılarak çıkartılan tebliğin 14. ve 6. maddesindeki koşulların oluştuğu sonucuna varılarak, Davanın  kabulü ile dava konusu 16 ..  …  plaka sayılı F… G… P.. marka 1.3 MJD S1 tipi 2007 model aracın ayıplı olduğunun tespitine, ayıplı malın davacı tarafından satıcı firmaya iadesine, davacının ayıplı mala ödediği 27.805,90 TL nin aracın iade tarihinden itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak suretiyle , hesaplanacak işlemiş faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM  /- Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın  kabulü ile dava konusu ……..aracın ayıplı olduğunun tespitine, ayıplı malın davacı tarafından satıcı firmaya iadesine, davacının ayıplı mala ödediği ……….TL nin aracın iade tarihinden itibaren ……. hesaplanacak işlemiş faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

…………

Dair davacı vekili ile davalı … Aş vekilinin yüzlerine karşı davalı … Tic. Aş vekilinin yokluğunda Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/12/2009

           Katip                                                                                             Hakim 26004

 

 

 

 

 

 

 

  

                  T.C.

            İSTANBUL

4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO        : 2009/343 Esas

KARAR NO    : 2009/642

HAKİM           :

KATİP            :

 

DAVACI         : 

VEKİLİ           :

DAVALILAR : 1- ….. PAZARLAMA VE SATIŞ AŞ -

VEKİLİ           :

                        2- …… OTO SATIŞ VE SERVİS TİC AŞ - İSTANBUL

VEKİLİ           :

DAVA : Ayıplı mal

DAVA TARİHİ           : 22/06/2009

KARAR TARİHİ        : 29/12/2009

Mahkememizde görülmekte bulunan ayıplı mal davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

            GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Araçtaki Ayıbın sorumlusu satıcı, ithalatcı ve üretici firmalardır olayda 4077 sayılı yasanın 13. ve buna dayanılarak çıkartılan tebliğin 14. ve 6. maddesindeki koşulların oluştuğu sonucuna varılarak, davanın kısmen kabulü ile dava konusu 34 .. … plaka sayılı … marka 1.6 Comfort M/M tipi 2008 model aracın ayıplı olduğunun tespitine , ayıplı malın davacı tarafından davalı satıcıya iadesine, dava konusu araçtaki hasar nedeni ile oluşan 2.000 TL değer kaybının mahsubu ile davacının ayıplı mala ödediği 32.169.99 TL nin aracın iade tarihinden itibaren değişken yasal faizi oranı uygulanmak sureti ile hesaplacak işlemiş faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine davacının fazlaya yönelik isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere; 

1- Davanın kısmen kabulü ile dava konusu 34 .. …. plaka sayılı … … marka 1.6 Comfort M/M tipi 2008 model aracın ayıplı olduğunun tespitine , ayıplı malın davacı tarafından davalı satıcıya iadesine, davacının ayıplı mala ödediği          TL nin hesaplacak işlemiş faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine davacının fazlaya yönelik isteminin reddine,

Dair davacı vekili ile davalı … Oto Servis A.Ş vekilinin yüzlerine karşı davalı … A.Ş vekilinin yokluğunda  Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/12/2009

Katip                                                                                                  Hakim 26004

 

 

 
T .C.

İSTANBUL

4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2009/1131 Esas

KARAR NO : 2010/180

HAKİM :

KATİP :

DAVACI : ….

[VEKİLİ] : Av.

DAVALI : 1- …. OTOMOBİLCİLİK SAN VE TİC AŞ

[VEKİLİ] : Av.

DAVALI : 2- … OTOMOTİV SAN A.Ş. -

[VEKİLİ] : Av.

DAVA : Ayıplı Mal

DAVA TARİHİ : 30/12/2009

KARAR TARİHİ : 12/03/2010

Mahkememizde görülmekte bulunan Ayıplı mal davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davadan feragat H.U.M.K. nun 9l.ve 95. maddelerin hükümleri gereğince uyuşmazlığı ve dolayısıyla davayı sona erdiren, davalı tarafın kabulünü gerektirmeyen ve kesin mahkeme hükmünün hukuksal sonuçlarını doğuran bir taraf işlemidir. H.U.M.K. nun 15l. Maddesi hükmüne uygun olarak davacının davadan feragatının mahkemece saptanması halinde feragat sebebiyle davanın reddine karar verilmesi gerekir. Feragat bildirimi de H.U.M.K. nun 151. maddesi hükmüne uygun olarak mahkemece tesbit olunmuştur. Bu yasal nedenlerle davanın feragat sebebiyle reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ,davacının, davacı vekilinin ve davalılar vekillerinin 12.03.2010 tarihli oturumdaki beyanları göz önüne alınarak davanın feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının feragatı nedeniyle davanın reddine,

2-4077 sayılı yasanın 23/2 maddesi uyarınca harç alınmasına yer olmadığına, davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

3- Davalılar vekilleri yargılama gideri ve vekalet ücreti istemediklerinden bu konuda karar oluşturulmasına yer olmadığına,

Dair davacı ve vekili ile davalılar vekillerinin yüzlerine karşı Yargıtay yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi .12/03/2010

Katip                                                                       Hakim26004

 

 

 

 

 

 

               T.C.

            İSTANBUL

4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO        : 2009/772 Esas

KARAR NO    : 2010/838

HAKİM           :

KATİP           :

DAVACI         : AYLİN KENAR

VEKİLİ           : Av.

DAVALI         : … … OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Zincirlikuyu Merkez/ İSTANBUL

VEKİLİ           :Av.

DAVA            : Bedel İadesi

DAVA TARİHİ           : 19/11/2008

KARAR TARİHİ        : 09/12/2010

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Bedel İadesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Somut olayın bu hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir . Davacının davalıdan 22.01.2008 ve 24.01.2008 tarihli faturalarla satın aldığı aracın 28.08.2008 ve 10.09.2008 tarihlerinde ön aks rulmanının arızası nedeni ile yetkili servise götürüldüğü, aracın arızalı olduğuna dair tespit yapılmadığı ve aracın aynı günlerde işlem yapılmadan davacıya teslim edildiği, aracın 15.10.2008 tarihinde aynı arıza nedeni ile yetkili servise teslim edildiği, onarımının yapılmasından sonra aracın 01.11.2008 tarihinde teslim alınabiledceğinin davacıya bildirildiği, 2. Ve 3. iş emirlerinin aracın aynı kilometresinde düzenlendiği dosyadaki servis kayıtları 12.11.2009 havale tarihli ek bilirkişi raporu ile sabittir. Hal böyle olunca 2. Ve 3. iş emirleri düzenlendiği sırada aracın hiç kullanılmamış olduğu anlaşıldığından tekrar eden arızadan da söz edilemez. Yetkili servis tarafından düzenlenen  belgelerde arızanın açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır. Teknik olarak aynı arızanın tekrarladığı yolunda somut, net ve açık teknik verilere dayanılması gerekir. Aynı arızanın tekrar ettiğinin kabulü için meydana gelen arızanın garanti süresi içinde önce onarılması onarılmış olan parça ya da arızalı kısmın onarımını takip eden belirli bir kullanım süresi sonrasında yeniden arızalanması gerekmektedir. Araçtaki arızanın yetkili servis tarafından süresi içinde giderildiği anlaşılmıştır.   .Aracın  arızalanması üzerine davacı yetkili servise başvurmuş ve secimlik hakkını ücretsiz  onarımdan yana kullanmıştır. Bilirkişi incelemesi sırasındada araçta arıza bulunmadığı tesbit edilmiştir.  Garanti belgesi uygulama esaslarına dair  yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen şekilde garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana  gelmesi söz konusu olmadığından davacının tercihini ücretsiz onarımdan yana kullanmış olması nedeniyle  4822 sayılı yasanın 4. ve garanti belgesi uygulama esaslarına dair yönetmeliğin 14. maddesine göre bedel iadesi isteminin yasal koşulları oluşmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.  

HÜKÜM/Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;

1-  Davanın reddine,

2- 4077 sayılı yasanın 23/2 maddesi uyarınca harç alınmasına yer olmadığına,

3- Avukatlık asgari ücret tarifesi gereği … vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4- Davcı tarafından yapılan yargılama giderlrinin üzerinde bırakılmasına,

    Dair davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 09/12/2010

 

Katip135254                                                                 Hakim 26004

 

 

 

Yukarıdaki kararı Yargıtay tüketici lehine bozmuştur.  Gerekçeli bozma kararı aşağıdadır.


T.C.

YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/4836

KARAR NO : 2012/8566 Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi

TARİHİ : 09/12/2010

NUMARASI : 2009/772-2010/838

DAVACI : Aylin Kenar vekili avukat Yusuf Ayık

DAVALI : T.. T… Otomobil Fabrikası A.Ş vekili avukat N.Ö

Taraflar arasındaki bedelm iadesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Aynı şikayet ile ilgili önceki başvurularda servis tarafından bir işlem yapılıp yapılmaması sonuca etkili değildir. Davalının oyalamaları hukuken himaye edilemez. Araçtan sürekli yararlanamamanın gerçekleştiği, böylelikle sözleşmeden dönme şartının oluşmuş olduğu anlaşılmakla, mahkemece davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 28.3.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

      Başkan           Üye          Üye         Üye           Üye

      A.Alkan          H.Kara       N.Şatır     M.Duman       M.K.Tunç

Okundu KA.

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.Bu karara yerel mahkeme tarafından direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulu Kararı aşağıdadır:

            T.C.

            YARGITAY

            Hukuk Genel Kurulu

 

ESAS NO       : 2013/13-124

KARAR NO  : 2013/1524     Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ           : İstanbul 4.Tüketici Mahkemesi

TARİHİ          : 11/10/2012

NUMARASI  : 2012/718  E-2012/904  K.

DAVACI       : Aylin Kenar  vekili  Av.Yusuf  Ayık

DAVALI        : T..T.. Otomobil Fabrikası A.Ş.  vekilleri  Av.,  Av.  ve  Av.

 

              Taraflar arasındaki “araç satış bedelinin iadesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 4.Tüketici Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 09.12.2010 gün  ve  2009/772  E- 2010/838 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin 28.03.2012  gün ve  2012/4836 E- 2012/8566 karar sayılı ilamı ile;

(...Davacı, davalıdan 22.01.2008 tarihinde satın aldığı aracın ön kısmından gelen ses şikayeti ile defalarca davalıya ait servise başvurduğunu, davalının her seferinde onardığından bahisle aracı iade ettiğini, ancak araçtaki arızanın giderilemediğini, arızanın araçtaki ayıptan kaynaklandığını ve bu nedenle aracı servisten teslim almadığını seçimlik haklarından bedel iadesini kullanacağından bahisle satış bedeli olan 31.080,19 TL'nin teslim tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı, davalıdan satın aldığı aracın ayıplı olduğundan bahisle satış bedelinin iadesini istediği, davalı ise aracın ayıplı olmadığını bu nedenle davanın reddini dilemiştir. Dava konusu aracın seyir halinde önden gelen ses şikayeti ile ilk olarak 28.08.2008 tarihinde davacının servise başvurduğu, yine aynı arıza nedeni ile 10.09.2008 ve 15.10.2008 tarihlerinde aracı servise getirdiği ve davalı tarafından ücretsiz onarımın gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Aynı şikayet ile ilgili önceki başvurularda servis tarafından bir işlem yapılıp yapılmaması sonuca etkili değildir. Davalının oyalamaları hukuken himaye edilemez. Araçtan sürekli yararlanamamanın gerçekleştiği, böylelikle sözleşmeden dönme şartının oluşmuş olduğu anlaşılmakla, mahkemece davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir...) 

gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

 

 TEMYİZ EDEN : Davacı vekili  

 

                            HUKUK GENEL KURULU KARARI

 

    Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

     Dava, satın alınan aracın ayıplı olduğu iddiasına dayalı araç bedelinin iadesi  istemine ilişkindir.

    Davacı, davalıdan 22.01.2008 tarihinde satın aldığı aracın ön kısmından gelen ses şikayeti ile defalarca servise gittiğini; ayrıca teslim alındıktan 20 gün sonra aracın sağ koltuğun oturma bölümündeki deri döşemedeki yırtık; arka bagaj camının sağ köşesinde siyah kalın bir boya akıntısı, sol arka tampondaki  boyanın kabarıp büyük bir bölümünün dökülmeye başlaması, ön cam fitilinin yerinden çıkıp rüzgarın etkisiyle tavana vurduğunu, önden gelen sesi davalının her seferinde tamir ettiğini bildirerek aracı iade ettiğini, ancak araçtaki arızanın giderilemediğini, arızanın araçtaki ayıptan kaynaklandığını ve bu nedenle aracı servisten teslim almadığını seçimlik haklarından bedel iadesini kullanacağını ileri sürerek, satış bedeli olan 31.080,19 TL'nin teslim tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, dava konusu araçta giderilemeyen bir arıza bulunmadığını, aracın 01.11.2008 tarihi itibariyle sorunsuz çalışır durumda olduğunun ihtaren de bildirilmesine rağmen  davacı tarafça alınmadığını, davacının tamir hakkını kullanması nedeniyle bedel iadesi isteyemeyeceğini bildirerek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4.maddesi ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14.maddesine göre bedel iadesi isteminin yasal koşulları oluşmadığından davanın reddine karar verilmiş; davacı yanın temyizi üzerine hüküm Özel Dairece, yukarda metni aynen alınan gerekçelerle bozulmuştur. Yerel Mahkeme, önceki kararda direnmiştir.

Direnme kararını temyize davacı vekili getirmiştir.

 Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; araçtan sürekli yararlanamama nedeniyle sözleşmeden dönme koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği, buna göre de satış bedelinin iadesine ilişkin davanın kabulü gerekip gerekmediği noktasında  toplanmaktadır.

  Dosya içeriğinden; davacının 22.01.2008 tarihinde 2008 model fiyat Doblo Combi marka aracı satın aldığı, 13 ay garanti süresinin bulunduğu; servis iş kabul kartlarının incelenmesinden de, davacının ilk olarak 28.08.2008 tarihinde araçta “seyir halinde önden ses var; sol arka tampon boyası dökülmüş ve cam fitili yerine takılacak” şikayeti ile servise başvurduğu, serviste arızanın görüldüğü, diagnos çalışması yapıldığının şerh edildiği;10.09.2008 tarihli ikinci başvuruda da aynı şikayetlerle servise gidildiği, yine arıza araştırması yapıldığının kayda geçirildiği,15.10.2008 tarihli servise başvuruda ise, “seyir halinde uğultu sesi kontrolü” şikayeti ile servise başvurulduğu ve servis tarafından sağ ön aks rulmanının değiştirildiği, rulmanın kullanıcı kaynaklı olarak paslandığının kayda geçirildiği görülmüştür.

 Davalı TOFAŞ A.Ş tarafından, davacı Aylin Kenar'a gönderilen 11.11.2008 tarih ve 9042 yevmiye nolu  ihtarnamede; ön taraftan gelen uğultu sesi şikayetine yönelik Birmot Küçükyalı servisinde diagnos ve test sonrasında konunun şirketin teknik ekibine servis tarafından bildirildiği, şirketin teknik ekibince yapılan incelemede sesin varlığının tespit edildiği ve aracın 31.10.2008 tarihinde fabrikaya alındığı, sağ ön aks rulmanı değişimi yapılarak sorunun çözüldüğü, rulmanda aşırı korazif etkinin dikkat çektiği, durumun ürün kaynaklı bir sorun olmadığı, bu arada mağduriyetin giderilmesi için araç tahsis edildiği, aracın 01.11.2008 tarihinden itibaren bayiiden teslim alınabileceği bildirilmiştir. Ancak davacı tarafından araç 28.02.2009 tarihinde keşif yapılmak üzere teslim alınmıştır.

    4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13/3.maddesinde;  “Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir….”;  4/2.maddesinde ise ;“ Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.” denilmek  suretiyle tüketicinin sahip olduğu haklar sıralanmıştır. Öte yandan 13 ve 31.maddesindeki düzenlemeler doğrultusunda 14/06/2003 tarihinde yürürlüğe giren Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14.maddesinde de “ Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

  c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.” denilmektedir.

  14.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayii Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin servis fişi başlıklı 11.maddesinde de,“ Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.

a)Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,

b)Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,

c)Malın tüketiciye teslim tarihi,

d)Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır)

e)Varsa ücreti,

f)Servis yetkilisinin imzası,

 g)Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar,

  h)(Ek:RG-24/4/2011-27914) Tüketicinin ürünle ilgili şikayet ve talepleri.” hükmü düzenlenmiştir. Buna göre servis fişlerinin bu hükme uygun tutulmamasının sorumluluğu   tüketiciye yüklenemez.

   Somut olayda; davacının 22.01.2008  tarihinde satın aldığı aracın, sonradan  oluşan önden gelen ses nedeniyle  28.08.2008; 10.09.2008 ve 15.10.2008 tarihlerinde servise götürüldüğü ve davalı tarafından ücretsiz onarımının yapıldığı anlaşıldığından, araçtan sürekli yararlanamamanın gerçekleştiği, davacı için sözleşmeden dönme koşulunun oluştuğu ve davanın kabulünün gerektiği  kanaatine varılmıştır.

   Açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

       S O N U Ç  : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA,  istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı kanunun 440.maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere  06.11.2013 gününde oybirliği  ile karar verildi.

           

Mahmut BİLGEN Birinci Başkanvekili A.Velioğlu 17.H.D.Bşk. A.Özgür 15.H.D.Bşk. S.Çavdar 19.H.D.Bşk. E.Uzuner 12.H.D.Bşk.R.Balta 22.H.D.Bşk. C.Baş 16.H.D.Bşk. H.Dündar 23.H.D.Bşk. A.Sezgin 14.H.D.Bşk. M.Balcı 21.H.D.Bşk. M.Aysal 18.H.D.Bşk. N.Sever M.Dolu 20.H.D.Bşk.V. M.Tekin S.Altıngöz E.Buyurgan K.Kancabaş Ö.U.Gençcan M.Kürtül H.G.Vuraloğlu F.Pınarcı B.Erensevi M.Erdoğan B.Azman A.İnceman M.Çamur M.Duman 13.H.D.Bşk.V. A.Şentürk M.Kıyak V.Değirmenci S.Namazcı İ.Vural M.Akkuş D.M.Cevher G.Dinç C.İlgün N.Türkmen Yahya  Memiş İ.Kır H.Kulaç S.Kul A.Can A.S.Altıntaş Ö.Borazan A.Tuncal Ö.Kakillioğlu N.Şengün

 

Karşılaşatırıldı.    

Yz.İşl.Md.                                                                                                                  YA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV PROGRAMLARI

FOX TV
Yeni Tüketici Yasası Hakkında Bilgilendirme Programı

cnn türk | izlesene.com

 

CNN TURK
Yargının durumu - HSYK hakkında tartışma... Tarih : 11.08.2010
Saat : 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ayıplı Malda Tercih Hakkı Tüketicinindir” adlı tüketici hakları Makalemiz>>

Ayıplı Araçlarla İlgili Verilen Uzman Bilirkişi Raporları >>

 

 

 

 

 

ANASAYFA | AYIPLI MALDA TÜKETICININ TERCIH HAKKI | AYIPLI KONUTTA TÜKETICI HAKLARI  |  HABERLER  |  İLETİŞİM - Av. Yusuf Ayık

 

                                       Av. Yusuf Ayık

                          Adres:  Osmanbey, Halaskargazi Cad. Küçükbahçe Sok. Topdemir İş Merkezi N.29 K.3 D.18-19       ŞİŞLİ/İSTANBUL

                           Tel:   +90 212 291 05 36 - +90 212 291 05 38 - +90 532 223 52 25  e-posta: avukatyusufayik@gmail.com, ayikyusuf@gmail.com

               

 

 

                 2017©- Her Hakkı Saklıdır.

 

http://beta.easyhitcounters.com/counter/index.php?u=www.yusufayik.av.tr